Jednání o odsunutí účinnosti IV. železničního balíčku

Evropská Komise navrhla v průběhu dubna Radě Evropy (ministerští předsedové vlád) prodloužení přechodného období  technického pilíře IV. železničního balíčku o tři měsíce.  Rada Evropy navrhla prodloužení až o 6 měsíců do prosince 2020. Nyní se vyčkává na stanovisko Evropského parlamentu, zda bude s tímto návrhem souhlasit, nebo zda bude nutná další diskuse.

Jako další součást celkového balíčku na odlehčení železnic byly ve virtuálním jednání Komise 12.5. k zavádění technického pilíře 4. RP předloženy níže uvedené návrhy legislativních opatření Komise upravené na navrhované prodloužení přechodného období.

(EU) 2018/545

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797

Navržené ustanovení zajistí, aby NSA v těch členských státech, které dosud netransponovaly 4. železniční balíček (a proto pracují podle starého režimu směrnice 2008/57 / ES; týká se i ČR), přijímaly žádosti o autorizaci vozidel připravené na základě nového režimu (směrnice (EU) 2016). / 797).

Text s vyznačením změn je zde: Item 3.1 – DV28EN02 – Draft act amending Regulation 2018545

(EU) 2018/763

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007

Jedná se o stejné opatření jako je uvedeno výše.

Text s vyznačením změn je zde: Item 3.4 – DV04EN02 – Draft act amending Regulation 2018763

(EU) 445/2011 & 2019/779

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU), kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011

Pakliže platnost certifikátu ECM končí v období 1.3 – 31.8. 2020 navrhuje se prodloužení jejich platnosti o dalších 6 měsíců. Tímto návrhem přijala Komise žádost UIP a sektoru o odložení vstupu článku 4 v platnost o jeden rok, a to kvůli přetrvávající nejistotě ve věci bezpečnostně kritických komponent a používání SAIT. Certifikační schema podle (EU) 445/2011 by mělo zůstat v platnosti až do 15.6.2021. Aplikační příručka ERA by měla být zveřejněna v průběhu června a měla by obsahovat metodologii pro definici bezpečnostně kritických komponent.

Text s vyznačením změn je zde: Item 3.6 – DV05EN02 – Draft act amending Regulations 4452011 2019779

Prostřednictvím těchto navrhovaných opatření reagovala Komise velmi pozitivně na návrhy, které UIP jako zástupce sektoru vzneslo. Nyní čekáme na pozitivní přijetí členskými státy do RISC (ministři dopravy členských států) a včas vás budeme informovat o výsledku.

Dále ještě pro informaci přikládáme Doporučení NB Rail (sdružení NoBo’s) pro dočasná opatření v činnosti notifikovaných subjektů vzhledem k obecné situaci (způsob provádění auditů, platnosti certifikátů). Doporučení je zde: RFU-STR-704 Issue 02 (Remote Evaluation due to Covid-19 pandemic)