Podmínky členství

Podmínky členství
Členství vzniká
a) podáním přihlášky, která obsahuje:
– firmu, IČ, sídlo, statutární orgán, formu právnické osoby
– jméno, příjmení a funkci fyzické osoby, která bude členskou organizaci ve Sdružení zastupovat
– počet a druh vlastních železničních vozů
b) písemným prohlášením obsahujícím:
– vyslovení souhlasu se Stanovami Sdružení
– návrhem data, ke kterému hodlá přistoupit
c) souhlasem Výkonného výboru Sdružení s přistoupením,
d) zaplacením zápisného a členského příspěvku ve lhůtě 4 týdnů od obdržení faktury.
Pokud nedojde ke splnění této povinnosti, členství nevzniká.

Práva a povinnosti členů
1) Členské organizace Sdružení vykonávají svá práva a povinnosti ve Sdružení prostřednictvím fyzických osob, které určily jako své zástupce. (Dále jen“ člen Sdružení“)
2) Člen Sdružení má tato práva:
a) zúčastnit se členských schůzí
b) na členských schůzích se vyjadřovat k činnosti, zprávám Sdružení, podávat iniciativní návrhy a podněty k činnosti Sdružení
c) předkládat ke konzultaci jak ústní, tak písemnou formou odborné problémy, které jsou obsahem cílů Sdružení
d) přijímat pravidelné a nepravidelné informační zprávy Sdružení (dle plánu práce Sdružení)
e) uplatňovat úhradu nákladů účelně vynaložených členskou organizací pro Sdružení
f) hlasováním při použití příslušejícího počtu hlasů ovlivňovat činnost Sdružení
g) volit a být volen do orgánů Sdružení

3) Člen Sdružení má tyto povinnosti:
a) zaplatit podle termínu finančního plánu Sdružení členský příspěvek
b) na vyžádání výkonného výboru vyslat odborné pracovníky na řešení úkolů Sdružení
c) na vyžádání výkonného výboru uvést informace o počtu železničních vozů a další informace nezbytné pro činnost Sdružení
d) pokud je zvolen do orgánu Sdružení, tak v něm pracovat podle svých odborných schopností, dovedností a zkušeností
e) účastnit se členských schůzí

Citace Stanov SPV